§1. DEFINICJE

 1. "Regulamin" - oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej http://www.kinotomi.pl .
 2. "Serwis" - oznacza stronę internetową dostępną pod adresem http://www.kinotomi.pl , której administratorem jest Sprzedawca.
 3. "Sprzedawca" - F.K.R. TOMI TOMASZ CHMIELEWSKI z siedzibą w Pabianicach 95-200, ul. Gdańska 4, NIP 731 100 33 17, REGON 471657301.
 4. "Bilet" - oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym wydarzeniu w miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Serwisu.
 5. "Użytkownik" - osoba korzystająca z Serwisu celem zakupu Biletu.
 6. "Strona Płatności" - Strona operatora realizującego płatności mobilne lub internetowe. Strona internetowa www.dotpay.pl, administrowana przez Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255.
§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Biletu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem:
  1. komputer lub inne urządzenie mobilne z przeglądarką internetową oraz dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę języka JavaScript,
  3. telefon obsługujący obsługę wiadomości SMS,
  4. skrzynka poczty elektronicznej,
  5. konto bankowe z dostępem do internetu.
§3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 1. Poprzez Serwis można dokonać zakupu oraz rezerwacji Biletu, na wybrane wydarzenie.
 2. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie za pomocą Serwisu zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia.
 3. Rezerwacja Biletu następuje poprzez złożenie za pomocą Serwisu zamówienia na Bilet oraz dokonanie, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Serwisu następujących czynności:
  1. Zalogowanie Użytkownika,
  2. Wybór wydarzenia, jego daty oraz godziny
  3. Wybór typu zamówienia (Zakup lub rezerwacja),
  4. Wybór ilości Biletów,
  5. Podanie danych Użytkownika,
  6. Złożenie oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminu Serwisu,
  7. Złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk "Zamawiam i płacę" w przypadku zakupu Biletu lub "Rezerwuję" w przypadku rezerwacji biletu.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na wydarzenie, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów oferowanych w innych miejscach oraz formach zakupu niż za pośrednictwem Serwisu,
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo do wyłączenia możliwości dokonania zakupu bądź rezerwacji na wybrane wyrażenia za pośrednictwem
 7. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę.
§4. PŁATNOŚCI
 1. Płatność za Bilet zamówione przy pomocy Serwisu możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
 3. Użytkownik ma możliwość zapłaty za Zarezerwowane Bilety w siedzibie Sprzedawcy
 4. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów.
 5. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 60 minut od złożenia zamówienia, nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenie. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu.
 6. Ceny wskazane na stronach Serwisu oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§5. DOSTAWA I REALIZACJA BILETU
 1. Użytkownik otrzyma Bilet:
  1. w formie SMS: około 5 minut od momentu otrzymania informacji przez Serwis o dokonaniu płatności, nie później jednak niż w ciągu 30 minut, na numer telefonu komórkowego podanego przez Użytkownika podczas składania zamówienia, Użytkownik otrzymuje 6-cyfrowy KOD umożliwiający odbiór Biletu w Kasie w siedzibie Sprzedawcy.
  2. w formie email - około 5 minut od momentu otrzymania informacji przez Serwis o dokonaniu płatności, nie później jednak niż w ciągu 30 minut, na adres email Użytkownika podany podczas składania zamówienia zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w postaci fotokodu zapisanego w pliku w formacie PDF,
 2. Warunkiem otrzymania Biletu w formie SMS jest posiadanie telefonu komórkowego obsługującego wiadomości SMS.
 3. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie przy wejściu na wydarzenie wyznaczonym przez Organizatora wydarzenia osobom telefonu komórkowego z otrzymaną od Sprzedającego wiadomością SMS lub wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego fotokod w rozmiarze nie mniejszym niż 2x2 cm lub Biletu odebranego w Kasie Sprzedawcy.
 4. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania Biletu w formie SMS lub email ponosi Użytkownik, zgodnie z taryfą swojego operatora. Rozmiar Biletu wynosi do 100 KB (w formie email) oraz do 10 KB (w formie SMS).
 5. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia wydarzenia lub jego części, której dotyczył.
 6. Bilet uprawnia do udziału w wydarzeniu okaziciela Biletu i nie może być wykorzystany przez więcej niż jedną osobę jeżeli nie jest to na bilecie wyraźnie wskazane. Udostępnienie Biletu przez Użytkownika osobie trzeciej wiąże się z ryzykiem wykorzystania przez tą osobę Biletu. Organizator wydarzenia honoruje bilet osoby, która w takim przypadku zgłosi się jako pierwsza.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik opuszcza wydarzenie w trakcie jego trwania, powinien okazać ponownie Bilet w sposób wskazany w punkcie. 5.3., pod rygorem utraty prawa do powrotu na wydarzenie i udziału w dalszej części danego wydarzenia.
 
§6. ODWOŁANIE WYDARZENIA. ZMIANA MIEJSCA LUB TERMINU WYDARZENIA
 1. W przypadku gdy Sprzedawca odwoła, zmieni termin lub zmieni miejsce wydarzenia, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkownika.
 2. Jeżeli wydarzenie zostanie odwołane Użytkownik może według swojego wyboru zażądać zwrotu ceny Biletu, bądź zaliczenia tej kwoty na poczet Biletu na inne wydarzenie dostępne w Serwisie.
 3. Jeżeli zostanie zmieniony termin lub miejsce wydarzenia Użytkownik może według swojego wyboru zażądać zwrotu ceny Biletu, bądź zaakceptować zmianę. Z uprawnienia powyższego Użytkownik może skorzystać w terminie oznaczonym przez Sprzedającego, a po jego bezskutecznym upływie Sprzedający uzna, iż Użytkownik zrezygnował z biletu i dokona zwrotu ceny Biletu.
 4. Zwrot ceny Biletu zostanie dokonany w kasie Organizatora wydarzenia lub na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego.
 
§7. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest F.K.R. TOMI TOMASZ CHMIELEWSKI z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Gdańska 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu, w tym przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 
§8. PROCEDURA REKLAMACJI
 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu i realizacji Biletów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@kino-tomi.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w punkcie 1.3.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika, numer telefonu, adres e-mail (podane przez Użytkownika w zamówieniu), 6-cyfrowy kod biletu, wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.
 3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie jednego miesiąca od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji.
 4. Sprzedawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację terminie 14 dni od daty jej złożenia.
 
§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie Serwisu.
 2. W przypadkach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.
 3. Wszelkie spory wynikające z zakupu Biletów poddane zostaną rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd powszechny.